BARBORSKÁ CESTA

Predstavenie projektu

Projekt Barborská cesta a jeho uvedenie do života v regióne stredného Slovenska je projektom, ktorý integruje záujmy subjektov snažiacich sa o rozvoj tohto územia v oblasti cestovného ruchu.

Tento unikátny projekt spája jedinečné miesta v regióne,  ktoré doposiaľ nenašli spoločné prvky pre synergické vyjadrenie banského, prírodného, historického, kultúrneho a religiózneho potenciálu. Ambíciou projektu Barborská cesta je vytvoriť poznávaciu trasu v okruhu, ktorý spája všetky najvýznamnejšie hodnoty baníctva, historického a kultúrneho dedičstva i jedinečných prírodných krás.

Turistická trasa čerpá z existujúcich možností a potenciálu regiónu, a preto nevyžaduje mimoriadne investície do budovania turistickej infraštruktúry. Ponúka zelený turizmus v podobe, ktorý dnes napreduje v Európe i vo svete a je čoraz vyhľadávanejší kvôli autentickému zážitku.

Pilotná trasa tejto poznávacej cesty je navrhnutá pre pešiu turistiku a aj cykloturistiku. Územie Barborskej cesty predstavuje spolu približne 144 km a jej prejdenie by malo trvať 6-7 dní pešo.

Barborská cesta začína v Banskej Bystrici a ďalej prechádza významnými obcami a miestami, ktorými sú Špania Dolina, Staré Hory, Harmanec, Kordíky, Krahule, Kremnické Bane, Kremnica, Šášovské Podhradie, Sklené Teplice, Repište, Banská Štiavnica, Banská Belá, Banský Studenec, Dubové, Bacúrov, Pustý hrad, Zvolen, Sliač, Hronsek, Vlkanová, Vartovka a Kalvária v Banskej Bystrici.

Prostredníctvom Barborskej cesty má návštevník možnosť spoznať unikátne pamiatky, ktoré sa spájajú s významnou históriou baníctva a zároveň je tu príležitosť objaviť významné kultúrne, religiózne, technické a prírodné pozoruhodnosti.

Na trase návštevník spoznáva človekom i prírodou vybudované originálne a jedinečné miesta a zaujímavosti, ako napríklad: oltár v Kaplnke sv. Barbory v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici, Banský náučný chodník v Španej Doline, Mariánske pútnické miesto na Starých Horách s Bazilikou Návštevy Panny Márie (má titul Bazilika Minor) a ružencové schody so  Studničkou, stále funkčný vodný žľab v Dolnom Harmanci, Harmaneckú jaskyňu, geografický stred Európy pri kostole Jána Krstiteľa v Kremnických Baniach, kostol sv. Jána Nepomuckého, najstaršiu Mincovňu (z r. 1328) v Kremnici, Mestský hrad a kostol sv. Kataríny, Ferdinandovu dedičnú štôlňu, Banské múzeum a štôlňu Andrej v Kremnici, zrúcaniny hradu Šášov, kúpele v Sklených Tepliciach, významné banské a technické pamiatky v Banskej Štiavnici, Dedičnú štôlňu Glanzenberg, Banskoštiavnickú kalváriu, tajchy v okolí Štiavnických Baní, Pustý hrad, Zvolenský zámok, drevený artikulárny kostol v Hronseku, hvezdáreň na Vartovke v Banskej Bystrici a mnoho ďalších.

Vďaka množstvu prírodných zvláštností a rozmanitostí je prostredie v tomto regióne naozaj vzácne. Atraktívnosť územia láka najmä nadšencov pešej turistiky a cykloturistiky. Vďaka Barborskej ceste sa ponúka možnosť zjednotiť množstvo turistických chodníkov na tomto území pod spoločnú značku a jednotne toto územie prezentovať nielen domácim, ale aj zahraničným návštevníkom.

Cieľom tohto projektu je predstaviť a sprístupniť vyššie uvedené významné a originálne pozoruhodnosti, dobudovaním, rozšírením a údržbou infraštruktúry dosiahnuť zvýšenie počtu návštevníkov, ubytovaných hostí a takto ešte viac zatraktívniť miesta a lokality tohto regiónu.

Prečo projekt Barborská cesta?

Význam tohto projektu sa spája s určitým trendom, ktorý dnes môžeme v cestovnom ruchu pozorovať. Kým napríklad pred 10 rokmi bolo trendom budovanie lyžiarskych stredísk a pobytové zájazdy, dnes vzniká hlavne pod tlakom uponáhľanej a stresujúcej doby potreba návratu k podstate – návrat k úplným základom existencie človeka, k jednoduchosti, k prírode.

V snahe uniknúť od každodenných starostí sa človek čoraz častejšie vyberá práve pešo (príp. na bicykli) na putovanie s cieľom spoznávania prostredia, ktoré ho obklopuje. Preto ponúkame  ideu Barborskej cesty: „Kráčaj za poznaním...“

Prostredníctvom Barborskej cesty návštevník kráča za tromi úrovňami poznania:

1.       Poznanie významných banských, kultúrnych, religióznych, historických a technických pamiatok na tomto území,

2.       poznanie prírody, návrat k nej, ako aj spoznávanie prírodných zaujímavostí,

3.       poznanie seba samého, znovunačerpanie fyzických a duševných síl a aktívny oddych v prírode.

Barborská cesta vznikla spojením územia bývalých významných stredoslovenských banských miest. Zjednocujúcim symbolom projektu je svätá Barbora – patrónka baníkov. Zaujímavosťou je, že po  vyznačení trasy Barborskej cesty na turistickej mape vznikla silueta - postava Barbory.

Postava má medenú korunu, ktorá symbolizuje medenú Banskú Bystricu, Španiu Dolinu a Staré Hory (v minulosti sa na týchto miestach ťažila a spracúvala meď). Zlatý kalich vystihuje zlatú Kremnicu (ťažba a spracovanie zlata) a strieborný meč predstavuje striebornú Banskú Štiavnicu a okolie (ťažba a spracovanie striebra).Využitím symbolov sv. Barbory – koruny, kalicha, meča a veže bol vytvorený  symbol­/značka ako jednotný a silný marketingový nástroj.

Legenda, logo, značenie a Barborské toliare

Legenda o sv. Barbore

Napriek tomu, že o živote svätej Barbory existujú len skromné oficiálne historické pramene, dozvedáme sa o nej z rôznych legiend. Barbora bola dcérou kupca Dioscura z Nikomédie, ktorá žila v období tretieho storočia. Bola nielen krásna, ale aj vzdelaná a zaujímala sa o prírodné vedy. Jej vzťah k prírode, k skúmaniu hviezd a jej prirodzená zvedavosť ju predurčovali na veľké činy.

Legenda hovorí, že vďaka svojim znalostiam o kovoch pomohla miestnym rybárom zostrojiť železné tyče s pozláteným hrotom, ktoré ich mali ochraňovať pred búrkou (bleskom).Poznávanie ju viedlo k objavovaniu kresťanskej viery. Nakoľko ju chcel otec ochrániť pred kresťanskými vplyvmi spoločnosti, uväznil ju do veže. Vežu však luxusne zariadil, aby po materiálnej stránke Barbore nič nechýbalo.

Napriek tomu, že bola zatvorená vo veži, podarilo sa jej tajne stretnúť s kňazom, ktorý ju pokrstil. Barbora sa teda obrátila na kresťanskú vieru a na znak toho dala vo veži vybúrať tretie okno ako symbol Najsvätejšej Trojice. Neskôr sa jej podarilo z veže utiecť a ukryla sa v skale, ktorá sa jej otvorila. Avšak prezradil ju pastier oviec a otec ju vydal súdu. V deň jej súdneho dňa bola ju otec prebodol nožom, ktorý bol po tomto čine zasiahnutý bleskom.

Symbolika z legendy

Železné tyče s pozláteným hrotom spájajú sv. Barboru s baníckymi i hutníckymi tradíciami.

Otváranie skaly je späté s motívom otvárania zeme, čo je symbolom baníctva. Svätá Barbora tak symbolicky spája toto územie banských miest a zjednocuje myšlienku Barborskej cesty.

Logo Barborskej cesty

Logom projektu je veža s tromi oknami, v ktorej bola sv. Barbora podľa legendy uväznená.

Symbolika troch okien:

3 úrovne poznania – baníctvo a pamiatky, príroda, sebapoznávanie,

3 drahé kovy, ktoré sa na tomto území ťažili – meď, zlato, striebro,

3 významné banské mestá –Banská Bystrica, Kremnica, Banská Štiavnica.

Barborské toliare

Barborská cesta ako forma pútnického turizmu bude mať tiež tzv. certifikát o absolvovaní cesty. V tomto prípade však nepôjde o tzv. klasický cestovný pas pútnika, do ktorého budú pribúdať pečiatky z jednotlivých zastavení. Vďaka spolupráci s Mincovňou v Kremnici vznikla myšlienka využiť Barborské toliare, ktoré pútnik dostane pri každom zastavení namiesto pečiatok do tzv. cestovného pasu pútnika.

Drevené veže pri jednotlivých zastaveniach

Na trase Barborskej cesty  pri jednotlivých zastaveniach sa bude nachádzať 29 drevených veží slúžiacich ako smerovníky. Tieto veže na jednej strane upriamujú pozornosť na významné a pozoruhodné miesta na trase, na druhej strane symbolizujú dožitý vek sv. Barbory – 29 rokov a presne 29 gombíkov nájdete aj na všetkých baníckych uniformách.

Prínos projektu Barborská cesta

·         Prezentovanie baníckych, historických, prírodných, geografických, religióznych a kultúrnych zaujímavostí, jedinečností a špecifík tohto regiónu,

·         vytvorenie podmienok pre autentický zážitok domácich i zahraničných návštevníkov,

·         oživenie regiónu prostredníctvom zvyšujúceho sa počtu návštevníkov a rozšírením služieb,

·         iniciovanie vzájomnej spolupráce regionálnych subjektov: 1. verejného sektora (mestské a obecné úrady, vyšší územný celok, štátne inštitúcie cestovného ruchu      a i.),  2. súkromného sektora (miestni podnikatelia) a 3. neziskového sektora (občianske združenia),

·         kreovanie priestoru pre efektívny a dlhodobý rozvoj podnikania v cestovnom ruchu najmä malých subjektov, ako sú rodinné penzióny a reštaurácie, farmári,    remeselníci a pod.,

·         ponuka viacdňového pobytu návštevníkov na tomto území,

·         možnosti dobudovania infraštruktúry (najmä na vidieku) finančnými prostriedkami z domácich a európskych zdrojov,

·         prezentovanie miestnej identity zahraničným návštevníkom prostredníctvom tradičných remesiel, zvykov a gastronómie,

·         zvýšenie počtu účastníkov cestovného ruchu v regiónoch Barborskej cesty,

·         propagovanie regiónu pod jednotnou značkou,

·         zintenzívnenie atraktivity tohto územia,

·         zvýšenie zamestnanosti a skvalitnenie životnej úrovne obyvateľov regiónu,

·         spustenie tzv. synergického efektu, t. j. vytvorenie predpokladov pre efektívny a dlhodobý rozvoj podnikania v cestovnom ruchu a v odvetviach, ktoré naň nadväzujú. 

 

Viac o projekte Barborská cesta v propagačnej publikácii.pdf

Web stránka Barborská cesta

Barborská cesta na Facebooku

 

 


Kontakt

OZ Banský Región - Terra Montanae

ul. Jula Horvatha 911/52, 967 01 Kremnica

0905 548 652